De uitgangspunten van BC Dummy

 

Algemeen

Uitgangspunt van het wedstrijdreglement is, dat de leden van Dummy graag komen bridgen en dat zij het bridgen als spel beleven. Prettige sociale omgang is een noodzakelijke basis voor het speelplezier. Competitie en uitdaging worden ervaren als belangrijke onderdelen van het spel. We spelen bridge als een wedstrijdspel.
De verantwoordelijkheid voor het hebben van een prettige wedstrijd ligt primair bij de spelers. Het wedstrijdreglement en de organisatie van wedstrijden zijn bedoeld om daar de voorwaarden voor te scheppen.

De wedstrijdcommissie (hierna te noemen de weco) kan uitzonderingen maken op de regels, indien de redelijkheid daar om vraagt.

Spelregels

Uitgangspunt is dat we bridge spelen als een spel met competitie-elementen en dus als wedstrijdspel. Wij gaan er van uit dat alle deelnemers het spel eerlijk willen spelen en dat een onregelmatigheid het gevolg is van een vergissing.
Een onregelmatigheid heeft niet alleen gevolgen voor de betrokkenen aan tafel, maar ook voor het resultaat van de andere spelers die dit spel spelen. Daarom is het roepen van de arbiter een sportieve actie. Het dient ertoe om na een onregelmatigheid verdere schade te voorkomen en herstel van schade mogelijk te maken.
Onregelmatigheden behandelen we volgens het boekje “Spelregels voor wedstrijdbridge” dat is uitgegeven door de Nederlandse Bridge Bond (hierna te noemen de NBB).

Groepsindeling bij parencompetitie

Bij de parencompetitie wordt in groepen gespeeld.
Met het spelen in groepen worden de volgende doelen beoogd:
- Leden van Dummy spelen tegen spelers van ongeveer hetzelfde niveau.
- Er is competitie mogelijk op het eigen niveau van de leden.
- De mogelijkheid van promotie en degradatie levert een uitdaging voor de leden.
Competitie is een middel om het plezier in bridgen te vergroten en is geen doel op zichzelf.
Door promotie en degradatie wordt bereikt dat spelers een uitdaging ervaren en steeds competitie voeren met spelers van ongeveer hetzelfde niveau.
De wisselende groepssamenstelling verhoogt de sociale band.

Afwezigheid bij zittingen van de parencompetitie

Uitgangspunt is dat leden van Dummy alleen dan een bridgeavond verzaken wanneer er omstandigheden zijn die het bridgen voor hen onmogelijk maken.
Voor het speelplezier en voor de organisatie is het goed om met volledige groepen te spelen. Daarom wordt van leden verwacht en wordt het gezien als hun verantwoordelijkheid, dat zij voor vervanging zorgen wanneer zij niet komen bridgen. Een lid laat zich bij voorkeur vervangen door een speler van hetzelfde niveau.
Wanneer een paar verstek laat gaan en niet voor vervanging zorgt, wordt het spelen op de bridgeavond gefrustreerd. Bovendien zijn er organisatorische consequenties. Deze zijn des te nijpender wanneer het verzuim niet tijdig bekend is gemaakt aan de weco (uiterlijk 19.00).
Daarom wordt verzuim zonder vervanging ontmoedigd door het toekennen van een lage vervangende score voor de competitie. En dit doen zonder tijdige aankondiging wordt met een zeer lage vervangende score ontmoedigd.
Hierbij moet de weco echter rekening houden met overmacht-situaties.
Een vervangende score zonder invaller kan - ook bij overmacht - niet hoger zijn dan een score met invaller.

Viertallencompetitie

Viertallen is een competitievorm, die andere aspecten van het bridgespel benadrukt dan een parencompetitie. Deze competitievorm moet gedurende het seizoen aan bod komen. Ook hier is een wedstrijdvorm van belang.