1         Inleiding

Het bestuur heeft op 6-4-2017 een informatieavond georganiseerd over het spelen van een ranking competitie, om de besluitvorming over het invoeren van een dergelijke competitievorm bij B.C. Dummy te faciliteren.

Tijdens de avond hebben twee leden van de wedstrijdcommissie van bridgeclub V.O.P. uit de doeken gedaan hoe de ranking competitie in hun vereniging is ingevoerd en hoe het werkt.

Dit document is een samenvatting van de informatie over de werking van een ranking competitie en het ranking programma dat daarvoor wordt gebruikt.

De functie van het programma is, om een parencompetitie of individuele competitie te regelen, waarbij na elke zitting op basis van een ranking een indeling wordt gemaakt in verschillende lijnen. De ranking wordt door het programma berekend aan de hand van scoreresultaten van een bepaald aantal zittingen.

2         Wat is een ranking competitie

Bij een ranking competitie wordt na elke zitting een ranking bepaald van alle deelnemers aan de competitie. De ranking wordt berekend over alle lijnen heen. Bij de berekeningswijze wordt rekening gehouden met een bepaald aantal zittingen en de lijn waarin de deelnemers in die zitting gespeeld hebben. Het resultaat wordt gebruikt om voor de volgende zitting een nieuwe indeling in lijnen te maken.

Bij de berekening van de ranking kan een hoge score in de B-lijn tot een hogere ranking leiden dan een lage score in de A-lijn. Het gebeurt daarbij, dat bij elke volgende zitting sommige spelers wisselen van lijn, doordat zij in de ranking gestegen of gedaald zijn. Op deze manier vindt er eigenlijk na elke zitting een promotie/degradatie plaats.

Voor een uitgebreide uitleg over de berekening van de ranking en de manier waarop de berekening kan worden ingesteld, zie hoofdstuk 7.

3         Klassementen

Een ranking competitie geeft de mogelijkheid om diverse klassementen te volgen.

-          Een clubkampioenschap kan bepaald worden voor paren en/of voor individuele spelers.

-          Viertallen of butler tellingen kunnen meegenomen worden in de ranking.

-          Over de periode van een aantal weken kan de grootste steiger bepaald worden.

-          Over en periode kan de meest stand vaste speler/paar bepaald worden.

4         Voor- en nadelen van een ranking competitie

Als voordelen van een ranking competitie worden genoemd:

1.       Paren hebben de vrijheid om met een invaller te spelen of verstek te laten gaan, zonder dit tot een sanctie in de behaalde score leidt.

2.       De regelgeving rond het spelen met invallers en de behaalde score kan grotendeels komen te vervallen.

3.       In een ranking competitie kan een sterkere uitwisseling van paren tussen lijnen plaatsvinden, waardoor meer paren elkaar geregeld tegenkomen aan tafel.

4.       Het gebruik van een combitafel vervalt, omdat er nooit twee lijnen zijn met een oneven aantal paren.

Als nadelen kunnen aangegeven worden:

1.       Het regelen van een ranking competitie vraagt met de bestaande software ondersteuning extra handelingen en kost meer tijd om een zitting voor te bereiden voor de Weco.

2.       Door de wisselende deelname kan het voorkomen dat het aantal ontmoetingen van verschillende tegenstanders onevenwichtig is. De loopschema’s die in de bestaande competitievorm gebruikt worden, zorgen door de wisselende deelname in de ranking competitie niet meer voor een evenwichtige ontmoeting van tegenstanders.

5         Ranking van een speler versus ranking van een paar

Het scoreresultaat van een paar dat op een zitting heeft gespeeld wordt gebruikt om de ranking te berekenen van de beide individuele spelers. Wanneer twee spelers altijd samen spelen, hebben zij dezelfde ranking. Maar als een van beide spelers een zitting met een invaller heeft gespeeld, dan telt het resultaat van die zitting alleen mee voor de spelende deelnemer en de invaller en niet voor degene die niet gespeeld heeft.

De ranking van deze spelers zullen dan dus verschillend zijn.

De ranking van het paar wordt berekend door de ranking van de beide individuen bij elkaar op te tellen. Bij de indeling van een zitting wordt uitgegaan van de ranking van de paarsamenstelling, zoals die zitting gespeeld zal worden.

Bij een ranking competitie heeft spelen met een invaller overigens geen invloed op de berekening van de score of het aftoppen van de score, zoals dat anders in de parencompetitie gebeurt.

6         Flexibele deelname aan zittingen

Bij elke zitting zijn spelers vrij om deel te nemen of verstek te laten gaan. Wanneer een speler op een zitting niet speelt, heeft dit geen invloed op zijn ranking. Het maakt daarbij niet uit of het hele paar niet meespeelt, of dat een van de beide spelers.

Ook kunnen twee spelers, waar beide partners van afwezig zijn, besluiten om samen te spelen. De ranking van deze paarsamenstelling is de som van de ranking van de beide individuen. Het scoreresultaat van de zitting wordt voor de beide individuen zonder correcties gebruikt om hun nieuwe ranking te berekenen.

7         Vooraf melden van deelname aan een zitting

Voor elke volgende zitting wordt de indeling in lijnen bepaald op basis van de ranking van de deelnemende paren aan die zitting.

Voor het bepalen van de indeling moet daarom vooraf bekend zijn wie met wie speelt.

Spelers moeten dus ruim vóórdat de zitting begint bekend maken of ze meespelen en of er met een uitzonderlijke partner gespeeld wordt, zodat een juiste indeling en gidsbriefjes gemaakt kunnen worden. Zie ook hoofdstuk 6.

8         Werk voor de Weco

Het ranking programma is een apart programma en is geen onderdeel van het NBB rekenprogramma. Het berekenen van de ranking en het maken van de indeling voor een nieuwe zitting op basis van de berekende ranking vraagt om extra handelingen.

Om een juiste ranking te bepalen, moeten de deelnemende spelers voor een zitting (wie speelt met wie) bekend zijn vóórdat de indeling gemaakt wordt en de gidsbriefjes afgedrukt kunnen worden.

Het volgende schema geeft de handelingen weer die de Weco moet uitvoeren voor een zitting.

1.       Verkrijgen van informatie over deelnemende spelers aan de zitting.

2.       In het ranking programma invoeren wie met wie speelt en wie niet speelt.

Het ranking programma berekent de ranking en geeft een volgorde van de spelende paren aan.

Aan de hand hiervan wordt een indeling in lijnen bepaald.

3.       In het rekenprogramma een nieuwe zitting aanmaken en de indeling van de lijnen overnemen. Dit moet handmatig overgenomen worden.

4.       In het rekenprogramma paarnummers toekennen en een speelschema bepalen voor de zitting.

5.       Gidsbriefjes afdrukken.

 

De zitting wordt nu gespeeld en de resultaten worden door het rekenprogramma verwerkt tot een percentage.

 

6.       Indien noodzakelijk kan nog een verandering van spelers worden aangebracht. Bijvoorbeeld als op de zitting blijkt dat toch een andere speler meespeelt, dan van te voren was bekendgemaakt.

7.       Het zitting resultaat wordt op de uitslagen site gepubliceerd.

8.       Het zitting resultaat, met de spelers die werkelijk gespeeld hebben, wordt geëxporteerd naar het ranking programma en daar ingelezen.

 

De cyclus begint nu weer opnieuw voor de volgende zitting.

Uit dit werkschema wordt duidelijk dat voor een juiste indeling op basis van ranking, de informatie over de spelers die meespelen in een zitting vooraf bekend moet zijn. Als de mededeling van wie met wie speelt pas vlak voor de start van de zitting wordt gegeven, is er te weinig tijd om alle nodige handelingen uit te voeren.

Ter vergelijking volgt hieronder het huidige werkschema van de Weco voor een zitting.

1.       Luister de afmeldtelefoon af, om afmeldingen van hele paren te horen.

2.       Alleen wanneer paren zich hebben afgemeld en daardoor een ander loopschema gespeeld moet worden, moet de zitting aangepast worden. Verder is de zitting al vorige week voorbereid en de gidsbriefjes zijn als geprint.

 

De zitting wordt nu gespeeld en de resultaten worden door het rekenprogramma verwerkt tot een percentage.

 

3.       Invallers worden aangebracht, om de juiste correcties in de scores te bepalen.

4.       Het zitting resultaat wordt op de uitslagen site gepubliceerd.

5.       De volgende zitting wordt aangemaakt.

De indeling en de paarnummers blijven hetzelfde. De keuze van het loopschema is eenduidig bepaald door het nummer van de zitting.

6.       Gidsbriefjes afdrukken.

Uit dit schema blijkt dat de meeste handelingen aan het einde van de avond na de zitting worden uitgevoerd in plaats van aan het begin van de avond vóór de zitting.

9         Berekening van de ranking en indeling in lijnen

Dit hoofdstuk legt in meer detail uit hoe de ranking van een speler en een spelend paar berekend worden en hoe daaruit volgt wat de indeling in verschillende lijnen voor de komende zitting is.

9.1       Omrekenen van percentage naar ranking

Het percentage dat een paar gehaald heeft tijdens een zitting wordt omgerekend naar een ranking getal voor de spelers. Daarbij wordt volgende methode gebruikt: (dit is een voorbeeld)

Score in de A-lijn

Ranking punten

Score in de B-lijn

Ranking punten

65%

100

65%

90

35%

60

35%

50

Deze waardes kunnen naar believen ingesteld worden.

Aan de hand van deze instellingen berekent het programma voor elk behaald percentage in een lijn welk ranking getal daar bij hoort. Voor elke lijn is de omrekeningen een beetje anders, omdat de grenswaardes anders gekozen zijn.

Daardoor krijgt een speler in de B-lijn voor een zelfde percentage een lager ranking getal dan een speler die in de A-lijn heeft gespeeld. Maar een speler die in de B-lijn een hoger percentage heeft gescoord kan een hoger ranking getal krijgen dan een speler met een lagere score in de A-lijn.

9.2        Berekenen van de ranking van een speler voor een zitting

Voor een zitting dat een speler meespeelt, berekent het ranking programma het gemiddelde van de ranking getallen die de speler in bijvoorbeeld de laatste 6 zittingen heeft behaald. Het aantal zittingen dat gebruikt wordt om het gemiddelde te berekenen, kan worden ingesteld.

Deze gemiddelde ranking wordt gebruikt voor de rangorde in de volgende zitting.

9.3       Indeling van paren in de lijnen

De zojuist berekende gemiddelde ranking van twee spelers, die in een zitting samenspelen, wordt bij elkaar opgeteld. Dat getal is de ranking van het paar voor de komende zitting.

Deze ranking van de paren bepaalt de rangvolgorde voor de komende zitting. Het aantal spelende paren is bepalend voor de plek waarop de knip wordt gemaakt voor de indeling in lijnen.