HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB DUMMY GRAVE.

 

Artikel 1.

In dit reglement wordt verstaan onder:

Vereniging            : Bridgeclub Dummy Grave.

Bestuur                : het bestuur van Bridgeclub Dummy Grave.

Statuten              : de statuten van Bridgeclub Dummy Grave.

Personen              : waar in dit reglement mannelijke personen of functionarissen worden genoemd, worden ook vrouwelijke personen of functionarissen bedoeld.

 

Artikel 2.

Personen die lid wensen te worden van Bridgeclub Dummy Grave dienen zich aan te melden bij de secretaris van de vereniging. Het lidmaatschap is definitief verkregen na goedkeuring door het bestuur.

 

Artikel 3.

De leden zijn verplicht om alle veranderingen, in de voor de vereniging van belang zijnde administratieve gegevens, direct en schriftelijk aan de secretaris door te geven.

 

Artikel 4.

Het bestuur is bevoegd het aantal leden te beperken door het stopzetten van het aannemen van nieuwe leden. Deze maatregel dient zo spoedig mogelijk ter kennisgeving aan de leden te worden voorgelegd met vermelding van de datum tot wanneer deze maatregel van
kracht is.

 

Artikel 5.

a. Begunstigers, ook wel vrienden genoemd, zijn natuurlijke of rechtspersonen, die door het bestuur zijn toegelaten en niet actief deelnemen aan de wekelijkse bridgewedstrijden.

b. Begunstigers zijn verplicht om jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te betalen, waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

c. Begunstigers hebben het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Zij hebben daarin géén stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren.

d. Begunstigers worden door het bestuur uitgenodigd om deel te nemen aan de jaarlijkse feestelijke activiteiten.

 

Artikel 6.

Het boekjaar van de vereniging loopt van1 augustus tot en met 31 juli daaropvolgend.

 

Artikel 7.

a. De jaarlijkse contributie moet worden voldaan voor 1 december van het verenigingsjaar.

b. Nieuwe leden zijn contributie verschuldigd op het tijdstip van toelating als lid. Geschiedt deze toelating voor 1 januari van het lopende verenigingsjaar, dan is de volle jaarcontributie verschuldigd. In alle andere gevallen de jaarcontributie naar rato.


Artikel 8.

Leden hebben recht op het huishoudelijk reglement, het wedstrijdreglement en een systeemkaart. Op verzoek ontvangen zij een kopie van de statuten.

 

Artikel 9.

Het bestuur dient de belangen van de vereniging te behartigen in overeenstemming met het bepaalde in de statuten.

 

Artikel 10.

De voorzitter heeft het recht inzage te hebben in wat berust bij de overige bestuursleden. Hij is verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van alle overige bestuursleden. Hij beslist welke verantwoordelijkheden worden overgedragen.

 

Artikel 11.

a. De secretaris voert de correspondentie uit en tekent met de voorzitter alle stukken, behalve die welke onder de bevoegdheid van de penningmeester vallen. Hij is verplicht van deze stukken een kopie te houden voor het archief.

b. Hij maakt van elke bestuursvergadering notulen. Deze worden in de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld en vastgesteld.

c. Hij houdt de ledenadministratie bij.

d. Hij bereidt de bestuursvergadering voor en zorgt voor een goede communicatie.

Artikel 12.

a. Het financieel beleid wordt door het bestuur gevoerd. Het financiële beheer wordt, onder verantwoording van het bestuur, door de penningmeester gevoerd.

b. De penningmeester zorgt voor het innen van de gelden en zorgt voor verantwoording van de uitgaven.

c. Tussentijds aftreden van de penningmeester is pas mogelijk nadat alle financiële bescheiden tot de datum van aftreden door de commissie als bedoeld in artikel 23 lid 1 van de statuten zijn gecontroleerd.

 

Artikel 13.

a. Bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter of op voorstel van tenminste twee bestuursleden.

b. Een bestuursvergadering kan slechts een geldig besluit nemen, indien de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.

c. Een voorstel wordt in een bestuursvergadering als aangenomen beschouwd, indien de meerderheid van de aanwezige bestuursleden zich voor het voorstel verklaart. Bij het staken der stemmen beslist de voorzitter.


Artikel 14.

a. De wedstrijdcommissie (WECO) , de wedstrijdleider (WL) en andere commissies/personen, mits in de statuten niet anders geregeld, worden door het bestuur voor onbepaalde tijd benoemd.

b. De wedstrijdleider is belast met en verantwoordelijk voor alle wedstrijdtechnische elementen die betrekking hebben op de vereniging.

c. De taken van de door het bestuur benoemde commissies/personen worden in overleg met het bestuur en onder verantwoording van het bestuur vastgesteld.

 

Artikel 15.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur na raadpleging van de algemene ledenvergadering.

 

Artikel 16.

a. Dit reglement treedt in werking op 15 oktober 2013.

b. Met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit reglement vervalt het tot die datum van kracht zijnde huishoudelijk reglement.

 

 

 

De Voorzitter,                                                                      

De Secretaris,