(Concept)NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BRIDGECLUB DUMMY VAN 20 SEPTEMBER 2018

Aanwezig: Gerdie Mulder-Lemmers (voorzitter), Henk Vissers (secretaris), Marcia Ploegmakers (bestuurslid), Hanny Schoofs (bestuurslid)

 

Thea Bens, Nel van der Duim, Toon van Eldijk, Jan van Els, Cees Fransen, Marleen Geerts, Paul van Gemert, Mariette Gielens, Annelie de Grauw, Tosca Haverkamp, Toin de Groot, Marc Hendrikse , Edmond van Heteren, Joke van den Hoven, Marleen Janssen, Ernst Jührend, Diny Lemmens, Gemmy van Liessum, Niek Marcellis, Bart Moonen, Rutger van Oosten, Joke Paters, Frank Peeters, René van de Pavert, Herman Peters, Thea Reinen, Rob Rijke, Marianne Rijke-Groot, Francien Roelofs, Piet Roelofs, Stefania Samczuk, Aad Schaper, Frans Schuurman, Lambert van Thiel, Juul van Thiel, Elly Versteeg, Marcel van der Vliet ,Henk Walk, Meis Weusten van de Ven, Piet van der Wielen.

 

Afwezig met kennisgeving: Jan de la Bije, Jack van Casteren, Gerrie van Casteren, Tine Giesbers, Jo IJzerman, Rita Mulders, Huub Paree, Maria Peters , Antoon Peters, Betty Schaap – Bonsel , Jo Spauwen, Roos Withouck, Hardy Zwaneveld.

 

01. Opening:

Voorzitter Gerdie Mulder opent de vergadering. Ze heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond is de eerste consumptie voor rekening van de club.

 

02. Ingekomen stukken en mededelingen

Volgens de presentielijst zijn er 44 leden aanwezig.

Er zijn 2 brieven binnengekomen die handelen over punt 11 van deze agenda.

Aan het einde van het speelseizoen 2017-2018 heeft het bestuur besloten om, met andere clubs, deel te nemen aan de aanschaf van een dupliceermachine. Er moesten nieuwe boards worden aangeschaft (48 st. à € 2,43). De leden reageren positief over de aanschaf.

Het bestuur promoot deelname aan de parencompetitie in het district Maasland en Meierij.

 

03. Vaststellen van de notulen van de ALV van 4 januari 2018

De notulen worden goedgekeurd onder dankzegging aan de notulist.

 

04. Vaststellen van het jaarverslag van de secretaris

De secretaris meldt dat er op dit moment 66 leden zijn.

Het jaarverslag van de secretaris wordt onder applaus vastgesteld.

 

05. Verslag van de kascontrolecommissie

Niek Marcellis: De kascontrolecommissie heeft op 3 september de financiële bescheiden gecontroleerd en akkoord bevonden.

De commissie beveelt aan om de kostensoorten goed te splitsen en de uitgaven goed te bewaken aan de hand van de begroting. Bij overschrijding van de begroting dient actie te worden ondernomen.

 

06. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie

De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit Bart Moonen en Kees Fransen. Reserve-lid Herman Peters.

 

07. Vaststellen financieel verslag 2017-2018

Thea Bens informeert naar de stand van zaken rond de gemeentelijke subsidie. De voorzitter vertelt dat het bestuur over deze mogelijkheid een tip heeft ontvangen van een bevriende club. Er is door onze club subsidie van € 2.200,-- aangevraagd voor 2019. De behandeling door de gemeente van deze aanvraag zal deze maand zijn.

Bij afsluiting van het verenigingsjaar bleek er 10% van de contributie nog niet te zijn voldaan. Dat is opmerkelijk. Er zijn herinneringen/aanmaningen verstuurd en inmiddels is alle contributie betaald.

Francien Roelofs vraagt zich af waar het bedrag van € 341,95 voor de vrijwilligersavond vandaan komt. Voorzitter legt uit dat de bestuursleden hebben afgezien van een vergoeding van € 15,-- per vergadering. Deze bedragen zijn gedurende 2 jaar opgespaard en gebruikt voor de vrijwilligersavond. Lambert van Thiel merkt op dat dit in de begroting behoort te worden opgenomen.

De sponsorbijdrage Rabobank komt tot stand nadat leden van de Rabobank hebben gestemd op onze club. Men hoeft geen lid te zijn van Dummy om op onze club te stemmen. Ook nu is er weer een mogelijkheid om te stemmen.

Uitgelegd wordt wat “dubbelleden” zijn. Dubbelleden zijn leden van Dummy die ook lid zijn van een andere, bij de NBB aangesloten, bridgeclub zijn. Deze dubbelleden betalen een aangepast bedrag aan contributie omdat de club een lagere afdracht aan de NBB doet.

Het financieel verslag wordt onder applaus goedgekeurd.

 

08. Vaststellen van de begroting 2018-2019

Kees Fransen heeft een vraag over de afschrijving van de dupliceermachine. Lambert van Thiel antwoordt dat hierop niet wordt afgeschreven.

Herman Peters vraagt waarom de huur van de speelruimte zoveel afwijkt van seizoen 2017-2018. Het bestuur antwoordt dat de rekeningen van Catharinahof binnenkwamen nadat het jaar financieel was afgesloten.

 

09. Vaststellen van de contributie 2018-2019

De contributie van € 80,-- (bestaande uit € 58,-- voor Dummy en € 22,-- afdracht aan de NBB) wordt gehandhaafd. 

 

10. Vaststellen van de jaarverslagen: Evenementen, Public relations, Wedstrijdcommissie, Quatre Mains, Jeugdcommissie.

Alle verslagen zijn duidelijk. Er zijn geen vragen over en ze worden met applaus en een woord van waardering goedgekeurd.

 

11. Rankingcompetitie of oude competitie?

We hebben nu ervaring opgedaan met het rankingsysteem. Je kwam niet alle paren even vaak tegen.

Piet Roelofs vraagt of de Weco nog steeds achter het rankingsysteem staat als de leden daar voor kiezen. Bart Moonen antwoordt dat het rankingsysteem meer werk is en dat het foutgevoelig is. Maar dat is voor de Weco niet de primaire reden om er niet meer achter te staan.

Herman Peters geeft een compliment aan de Weco voor de uitgebreide evaluatie over het rankingsysteem.

Juul van Thiel is voorstander van het systeem van de parencompetitie, zoals voorheen. Ze vraagt of het mogelijk is om de invallersregeling van het rankingsysteem te integreren in de parencompetitie. Dat is volgens Bart Moonen technisch niet mogelijk.

Gestemd wordt over afschaffing van het rankingsysteem.

36 personen + 6 volmachten  stemmen voor afschaffing van het rankingsysteem.

8 personen + 3 volmachten stemmen tegen afschaffing van het rankingsysteem.

Er waren geen onthoudingen van stemmen.

 

12. Speelrooster 2018-2019

De viertallencompetitie is uit het rooster gehaald wegens gebrek aan belangstelling.

Wat is een butlercompetitie? Dat is een gewone competitie waarbij een andere waardering aan de score wordt gegeven (vergelijkbaar met viertallen). Het is een eerlijke competitie.

Toin de Groot pleit voor herinvoering van het slemklassement. En Ruitenboer zou in het nieuwe rooster makkelijk kunnen worden geïntegreerd. Er volgt uitleg over wat Ruitenboer inhoudt waarna wordt gevraagd wie er Ruitenboer zou willen spelen. Slechts 5 paren zijn geïnteresseerd (er moeten minimaal 12 paren worden ingeschreven).

Het speelrooster wordt aangepast en komt z.s.m. op onze website.

 

13. Bestuursverkiezing

Secretaris Henk Vissers is aftredend en herkiesbaar. Onder applaus wordt Henk voor 3 jaar herkozen.

Jo Spauwen was penningmeester ad interim. Het bestuur beveelt Jo aan als penningmeester, hetgeen onder applaus geschiedt.

Statutair is Marcia Ploegmakers (bestuurslid lief en leed) aftredend en kan derhalve niet herkozen worden. De voorzitter memoreert de bestuursperiode van Marcia. Ze heeft veel waardering voor de wijze waarop Marcia haar functie heeft vervuld, zowel tijdens de bestuursvergaderingen als tijdens feestelijkheden en minder prettige omstandigheden. Bedankt Marcia! Marcia ontvangt applaus, een mooie bos bloemen en een cadeaubon.  

Het bestuur draagt Annelie de Grauw voor als bestuurslid lief en leed. Onder applaus wordt Annelie gekozen als bestuurslid. Succes Annelie!

Statutair is Hanny Schoofs (public relations) aftredend en kan derhalve niet herkozen worden. De voorzitter spreekt haar waardering uit voor Hanny die deze taak, ondanks andere drukke werkzaamheden, met verve heeft vervuld. Haar verslagen op website en andere media werden geapprecieerd omdat ze luchtig en voor iedereen begrijpelijk waren. Bedankt Hanny! Onder applaus krijgt Hanny uit handen van de voorzitter een mooie bos bloemen en een cadeaubon.

Het bestuur draagt Marc Hendrikse voor als bestuurslid public relations. Onder applaus wordt Marc gekozen als bestuurslid. Succes Marc!

Statutair aftredend is voorzitter Gerdie Mulder er is derhalve een vacature voor het voorzitterschap. Gerdie zal de honneurs dit seizoen waarnemen.

Tegenkandidaten hebben zich niet gemeld.

 

14. Huldiging van de kampioenen

Omdat de competitie vorig seizoen niet helemaal goed zijn verlopen, is Juul van Thiel van mening dat er niet gehuldigd moet worden. Francien Roelfs stelt voor om de “foute” avond te schrappen.

Bart Moonen legt uit dat er inderdaad het een en ander fout is gegaan, maar dat de afstand tussen de nummers 1 en 2 dusdanig groot is, dat de nummers 1 terecht worden gehuldigd.

Kampioen viertallen B zijn Niek Marcellis, Piet Roelofs, Edmond van Heteren en Chris Dunlop.

Kampioen viertallen A zijn Ernst Jührend, Frans Schuurman, Hardy Zwaneveld en Aad Schaper.

Clubkampioenen zijn Mariette Gielens en Marcel van der Vliet

De kampioenen krijgen de versierselen omgehangen. Gefeliciteerd!

Vrijwilliger van het jaar is Bart Moonen. Vanwege zijn werk in de wedstrijdcommissie, het opzetten en evalueren van het rankingsysteem en zijn bijdrage aan de jeugdcommissie. Het uitroepen van de vrijwilliger van het jaar gaat gepaard met een passend cadeau. Gefeliciteerd Bart!

 

15. Rondvraag

 

Juul van Thiel refereert aan de wet op de privacy. Zonder toestemming van de betrokkene(n) mag geen foto geplaatst worden op de website.

 

Alle betrokkenen van die avond hebben toestemming gegeven.

Het bestuur heeft geantwoord met de AVG bezig te zijn en hierop nog terug te zullen komen.

Toin de Groot: Bedankt voor de beterschapskaart. Het deed me goed. Fijn dat Marcia aan deze dingen denkt.

Francien Roelofs zou graag op de clubavond horen welke besluiten het bestuur heeft genomen tijdens de bestuursvergadering. Voorzitter zegt dit toe.

 

16. Sluiting

Om 10.20 uur sluit de voorzitter de vergadering. Zij dankt de aanwezigen voor de goede opkomst en de inbreng.

 

Grave 20 september 2018

Henk Vissers