(Concept) NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BRIDGECLUB DUMMY VAN 8 SEPTEMBER 2022.

 

Aanwezig: Rob Diederen (voorzitter), Henk Vissers (secretaris), Jo Spauwen (penningmeester), Annelie de Graauw (bestuurslid), Rob Rijke (bestuurslid).

Cocky van As, Thea Bens, Jack van Casteren, Nel van der Duim, Toon van Eldijk, Jan van Els, Paul van Gemert, Mariette Gielens, Cees Fransen, Tine Giesbers, Marc Hendrikse, Edmond van Heteren, Jos Hoeijmakers, Joke van den Hoven, Tosca Koopmans, Bart Moonen, Niek Marcellis, Gerdie Mulder-Lemmers, Rutger van Oosten, Joke Paters-Toonen, Huub Paree, Rene van de Pavert, Herman Peters, Yolanda Reincke, Marianne Rijke-de Groot,  Thea Reinen- Emons, Francien Roelofs, Stefania Samczuk, Hanny Schoofs-Beukering, Lambert van Thiel, Meis Weusten-van de Ven, Roos Withouck.

Afwezig met kennisgeving: Agnes Diederen -Lambregts, Toin de Groot, Maria van Haaren -Heiming, Marleen Geerts, Karin Martens, Marleen Janssen, Antoon Peters, Frans Schuurman, Juul van Thiel, Rene van Wilderen.

 

01 opening

De voorzitter Rob Diederen opent de vergadering en verwelkomt iedereen.

 

02 ingekomen stukken en bestuursmededelingen

Er zijn 37 leden aanwezig.

10 leden hebben zich afgemeld.

Er is een brief binnen gekomen van Toin de Groot waarin hij zegt bereid te zijn om het penningmeesterschap  op zich te nemen (punt 13 agenda).

Ook geeft hij aan om plaats te nemen in de nog te vormen statuten commissie (punt 12 agenda).

 

03 Vaststellen van de notulen van de ALV van 9 september 2021

Geen opmerkingen.

 

04 vaststellen van het jaarverslag van de secretaris

Geaccepteerd.

 

05 verslag van de kascontrole commissie

De kascontrole commissie bestaande uit Niek Marcellis en Thea Reinen - Emons is op

maandag 22 augustus bij de penningmeester op bezoek geweest.

Er is steekproefsgewijs gecontroleerd, er zijn geen onjuistheden gevonden, het beheer van de kas was adequaat en overzichtelijk.

Thea leest de bevindingen voor en dechargeert  het bestuur.

Applaus voor de penningmeester.

Bij de gemeente is weer subsidie aangevraagd, er is door de gemeente navraag gedaan naar het aantal Jeugd- en volwassen leden .

 

06 Benoeming nieuwe kascontrolecommissie

Niek Marcellis was lid van de kascontrolecommissie en blijft.

Hanny Schoofs was reserve kascontrolecommissielid en schuift hierdoor een plaats op.

Jack van Casteren wordt reserve kascontrolecommissielid.

 

07 Vaststellen financieel verslag 2021-2022

Er zijn geen vragen en opmerkingen over het financieel verslag.

 

08 Vaststellen van de begroting 2022-2023

Wat als de subsidie van de nieuwe gemeente Land van Cuijk lager uitvalt? Niek als kascontrolecommissielid merkt op dat er nog voldoende reservekapitaal is. Indien nodig kan de hoogte van de contributie afhankelijk worden van het subsidiebedrag. Tegelijk is het krijgen van subsidie afhankelijk van de hoogte van de contributie namelijk

minimaal € 80,00.

 

09 Vaststellen van de contributie

De contributie blijft  € 80,00 bestaande uit € 52,00 voor Dummy en € 28,00 afdracht aan de NBB.

 

10 Vaststellen jaarverslagen Lief en leed, PR en

wedstrijdcommissie (weco)

Alle  verslagen met applaus geaccepteerd.

 

11 Speelrooster 2022-2023

Er hoeven geen wijzigingen worden aangebracht aan het speelrooster, wordt zodoende geaccepteerd.

 

12 Wijziging statuten i.v.m WBTR (Wet bestuur en toezicht en rechtspersonen)

Art. 25 van de huidige statuten schrijft voor dat een schriftelijke stemming noodzakelijk is.

Deze wet heeft betrekking op het werk van het bestuur. Met ingang van 1 juli 2021 is volgens de wet, het bestuur hoofdelijk aansprakelijk bij misstanden, faillissement, .., tenzij een bestuurder kan bewijzen dat hij geen schuld aan de misstand heeft.

De huidige statuten zijn van 1997 en moeten dus aangepast worden aan de nieuwe wet.

Er wordt een commissie geïnstalleerd bestaande uit een aantal bestuursleden en Dummyleden om de statuten aan te passen en het huishoudelijk reglement te bekijken/herzien.

Vanuit de dummyleden worden dat Bart, Lambert en Toin.

Het huishoudelijk reglement staat op de website, de statuten hebben Dummyleden niet.

De notariskosten voor deze wijziging zijn afhankelijk van de grootte van de wijziging. Als het huishoudelijk reglement nog actueel is dan zou dit notariële kosten schelen.

 

13 Bestuursverkiezingen

De penningmeester, Jo Spauwen,  treedt af en werd in de bloemen gezet met dankzegging voor het secuur bijhouden van de kas.

Toin de Groot heeft zich kandidaat gesteld voor deze vacante functie. Het bestuur heeft vertrouwen uitgesproken in Toin. Er werd met applaus gereageerd door de aanwezige Dummyleden.

Annelie de Graauw, aftredend en herkiesbaar kreeg ook applaus van het publiek.

Henk Vissers blijft ad interim secretaris tot de nieuwe statuten ingaan.

Het bestuur stelt voor in de nieuwe statuten dat bestuursleden gekozen kunnen worden voor 3 termijnen. Nu is dat 2 termijnen.

Rob Rijke blijft PR functionaris.

 

14 Huldigingen

Yolanda Reincke, Thea Reinen-Emons en  Stefania Samczuk kregen een meesterpuntenspeldje en oorkonde.

De jeugdcommissie die 15 jaar actief is geweest is opgegeven.

De 3 leden Marjos Bakers, Bart Moonen en Gerdie Mulder-Lemmers werden gehuldigd.

Marleen Janssen was afwezig maar wordt later in het zonnetje gezet.

Daarna werden nogmaals Gerdie en Bart naar voren geroepen als clubkampioenen van vorig seizoen met 54,16%!

Toen kwam de districtsvoorzitter van Maasland en Meierij, Aad Schaper binnen.

Na een lange grappige maar tevens wat geheimzinnige speech werd Bart weer naar voren geroepen. De welverdiende kei was nog onderweg. En Bart moet het voorlopig doen met een oude kei. Hij kreeg een daverend applaus en de echte kei komt er spoedig aan!

In zijn toespraak zei Aad dat de NBB geen moment twijfelde aan de kei  keiwaardigheid van Bart.

Aad loofde onze club omdat het ledental stabiel is gebleven waar andere clubs het ledenaantal flink naar beneden zagen gaan.

 

15 Rondvraag

René, WECO voorzitter, komt terug op de openingsdrive omdat de uitslagen niet volledig verwerkt waren in de computer, waardoor er een vertekend beeld was van de einduitslag. Op de site staat inmiddels de gecorrigeerde uitslag.

Ook maakte hij ons erop attent dat een systeemkaart nodig is voor het komende seizoen.

Hij hamerde ook op discipline met betrekking tot de speeltijd. Na het signaal (nog 5 minuten), mag er niet meer gestart worden met het laatste spel. Als de spelers van een tafel dan de kaarten al in de hand hebben mag nog gespeeld worden met in achtneming van het wisselsignaal.

Bart wees nog op het reglement dat zegt: als aanwijsbaar is dat door een fout van een paar vertraging optreedt, dan krijgen ze een strafscore van 40% en 60%.

In onze gezellige club willen we niet met straffen werken maar we verwachten dat er goed op de tijd gelet wordt.

Verder waren er geen vragen.

 

16 Sluiting

De voorzitter sluit de ALV.

 

Grave, 11 september 2022.

Henk Vissers (secretaris BC Dummy).