Wedstrijdreglement Bridgeclub Dummy Grave

 

(vastgesteld in de ALV van 10 september 2015)

 

 

Algemeen

 

Uitgangspunt van dit wedstrijdreglement is, dat de leden van Dummy graag komen bridgen en dat zij het bridgen als spel beleven. Prettige sociale omgang is een noodzakelijke basis voor het speelplezier. Competitie en uitdaging worden ervaren als belangrijke onderdelen van het spel. We spelen bridge als een wedstrijdspel.

 

De verantwoordelijkheid voor het hebben van een prettige wedstrijd ligt primair bij de spelers. Het wedstrijdreglement en de organisatie van wedstrijden zijn bedoeld om daar de voorwaarden voor te scheppen.

 

De wedstrijdcommissie (hierna te noemen de weco) kan uitzonderingen maken op de regels, indien de redelijkheid daar om vraagt.

 

Spelregels

 

Uitgangspunt is dat we bridge spelen als een spel met competitie-elementen en dus als wedstrijdspel. Wij gaan er van uit dat alle deelnemers het spel eerlijk willen spelen en dat een onregelmatigheid het gevolg is van een vergissing.

 

Een onregelmatigheid heeft niet alleen gevolgen voor de betrokkenen aan tafel, maar ook voor het resultaat van de andere spelers die dit spel spelen. Daarom is het roepen van de arbiter een sportieve actie. Het dient ertoe om na een onregelmatigheid verdere schade te voorkomen en herstel van schade mogelijk te maken.

 

Onregelmatigheden behandelen we volgens het boekje “Spelregels voor wedstrijdbridge” dat is uitgegeven door de Nederlandse Bridge Bond (hierna te noemen de NBB).

 

Groepsindeling bij parencompetitie

Bij de parencompetitie wordt in groepen gespeeld.

Met het spelen in groepen worden de volgende doelen beoogd:

- Leden van Dummy spelen tegen spelers van ongeveer hetzelfde niveau.

- Er is competitie mogelijk op het eigen niveau van de leden.

- De mogelijkheid van promotie en degradatie levert een uitdaging voor de leden.

Competitie is een middel om het plezier in bridgen te vergroten en is geen doel op zichzelf.

Door promotie en degradatie wordt bereikt dat spelers een uitdaging ervaren en steeds competitie voeren met spelers van ongeveer hetzelfde niveau. De wisselende groepssamenstelling verhoogt de sociale band.

 

Afwezigheid bij zittingen van de parencompetitie

Uitgangspunt is dat leden van Dummy alleen dan een bridgeavond verzaken wanneer er omstandigheden zijn die het bridgen voor hen onmogelijk maken. Om leden, die vaker in omstandigheden zijn dat zij niet kunnen spelen in de competitie, worden regelingen getroffen die flexibiliteit geven en waarbij een eerlijke competitie zo min mogelijk geschaad wordt. Voorbeelden zijn mogelijkheden om een competitieronde over te slaan en om met een driemanschap te spelen.

Voor het speelplezier en voor de organisatie is het goed om met volledige groepen te spelen. Daarom wordt van leden verwacht en wordt het gezien als hun verantwoordelijkheid, dat zij voor vervanging zorgen wanneer zij niet komen bridgen. Een lid laat zich bij voorkeur vervangen door een speler van hetzelfde niveau.

Wanneer een paar verstek laat gaan en niet voor vervanging zorgt, wordt het spelen op de bridgeavond gefrustreerd. Bovendien zijn er organisatorische consequenties. Deze zijn des te nijpender wanneer het verzuim niet tijdig bekend is gemaakt aan de weco (uiterlijk 19.00 uur).

Daarom wordt verzuim zonder vervanging ontmoedigd door het toekennen van een lage vervangende score voor de competitie. Dit doen zonder tijdige aankondiging wordt met een zeer lage vervangende score ontmoedigd. Hierbij moet de weco echter rekening houden met overmachtsituaties. Een vervangende score zonder invaller kan - ook bij overmacht - niet hoger zijn dan een score met invaller.

 

Viertallencompetitie

Viertallen is een competitievorm, die andere aspecten van het bridgespel benadrukt dan een parencompetitie. Deze competitievorm moet gedurende het seizoen aan bod komen. Ook hier is een wedstrijdvorm van belang.

 

De regels

 

Artikel 1 Algemeen

1.A Bij de toepassing van dit reglement dient altijd de redelijkheid in acht te worden genomen.

 

1.B In alle zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist de weco.

 

1.C Indien het oordeel van de weco daartoe aanleiding geeft kan schriftelijk een protest worden ingediend bij het bestuur.

 

1.D In dit reglement kan overal waar "paar" of "paren" genoemd wordt ook "driemanschap" of "driemanschappen" gelezen worden. Zie artikel 9 voor de definities van Paar en Driemanschap.

 

Organisatie van een competitiezitting

 

Artikel 2 Aanvang en speelduur van een zitting

De organisatie streeft er naar tijdig met spelen te beginnen en tijdig een uitslag bekend te kunnen maken.

Spelers zijn er mede verantwoordelijk voor dat dit streven wordt gehaald door

- op tijd aanwezig te zijn bij het begin van de zitting

- tijdig het laatste spel gespeeld te hebben

- op tijd bij elke nieuwe speelronde aan tafel te zitten

- spellen voldoende vlot te spelen

Iedere speler aan tafel kan van de andere spelers verlangen zich aan de tijd te houden.

Er wordt gedurende de zitting voldoende ruimte gecreëerd voor een sanitaire stop, het bestellen van een drankje e.d.

 

2.A Iedere speler is verplicht op de zitting van een competitie zodanig op tijd aanwezig te zijn, dat op tijd (om 19.30 uur) met spelen kan worden begonnen.

 

2.B Iedere speler dient bij het begin van een nieuwe speelronde aan tafel klaar te zitten.

 

2.C De speel- en wisseltijd wordt centraal aangegeven d.m.v. een wedstrijdklok. Per spel staat een speeltijd van 7,5 minuten. 5 minuten voor het einde van de ronde wordt een signaal “nog 5 minuten” gegeven. Indien er na dit signaal een nieuw spel is begonnen, kan de wedstrijdleiding besluiten het spel af te breken (lid D is van toepassing).

Na elke ronde is er een wisseltijd van 2 minuten. Na de derde ronde wordt er een extra pauzetijd van 5 minuten ingelast.

 

2.D Indien een spel wegens tijdgebrek niet gespeeld kan worden en dit wordt veroorzaakt doordat een speler te laat voor het begin van een ronde aan tafel aanwezig is, of doordat een paar te veel tijd genomen heeft in een spel, kunnen de tegenstanders een compenserende score verlangen (arbitrage). Voorwaarde daarvoor is, dat de tegenstanders direct na de geconstateerde tijdsoverschrijding de arbiter hebben geroepen.

 

Artikel 3 Organisatie aan tafel

Voor een competitie is het van belang dat de juiste spellen worden gespeeld, tegen de juiste tegenstanders en dat het resultaat op een spel correct wordt vastgelegd. Beide partijen hebben daarin dezelfde verantwoordelijkheid. Wanneer een resultaat verkeerd is vastgelegd, heeft dit ook gevolgen voor de uitslag van andere spelers van hetzelfde spel.

Het uitgangspunt is, dat spelers streven naar een correcte gang van zaken. Om dit streven te ondersteunen hanteren we de volgende regels.

 

3.A Iedere speler aan tafel heeft de verantwoordelijkheid er op te letten dat de juiste spellen tegen de juiste tegenstander worden gespeeld.

 

3.B Taakverdeling aan tafel tijdens het spelen

Noord heeft tot taak:

- de juiste spelborden in de juiste richting op tafel te leggen.

- het spelresultaat goed te registreren.

Oost heeft tot taak:

- de handelingen van Noord te controleren.

Zuid heeft tot taak:

-de reizende scorekaart achter in het board in te vullen.

West heeft tot taak:

-de handelingen van zuid te controleren.

 

3.C Aan het einde van de zitting heeft noord tot taak er voor te zorgen dat het wedstrijdmateriaal op de daarvoor aangewezen plaats wordt gebracht.

 

Artikel 4 De uitslag

4.A De uitslag wordt met behulp van het rekenprogramma berekend en normaliter direct na een zitting door de weco officieel bekend gemaakt en ter inzage gelegd.

 

4.B Indien door de weco – na bekendmaking van de uitslag - correcties moeten worden aangebracht aan de uitslag, worden deze zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

 

4.C Alle deelnemers aan een competitie kunnen protesten indienen tegen de uitslagberekening of een wijziging daarop. Het is voldoende wanneer een speler dit mondeling bij de weco doet binnen een half uur nadat de uitslag officieel bekend is gemaakt. De weco zal binnen een week op een protest reageren.

 

4.D Protesten die bij de Protest Commissie van de NBB zijn ingediend kunnen leiden tot een wijziging in een zittinguitslag. Een dergelijke wijziging wordt in het resultaat van de competitieronde verwerkt, mits de uitspraak van de protestcommissie tijdig voor aanvang van de volgende competitieronde bij de weco bekend is.

 

Spelregels

 

Artikel 5 Spelregels van de NBB

5.A Alle door bridgeclub Dummy georganiseerde wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels zoals die zijn vastgesteld door de Nederlandse Bridge Bond (NBB) in het boekje "Spelregels voor wedstrijdbridge".

 

5.B Bij de verdere regelgeving rond de wedstrijden en competities worden de laatste adviezen en richtlijnen van de NBB aangehouden, voor zover deze bekend zijn bij de weco.

 

Artikel 6 Systeemkaart

Een belangrijk onderdeel van bridge is, dat er openheid bestaat naar de tegenstanders, over speel- en biedgewoontes en over afspraken die men heeft. Ook wanneer een paar een systeem zonder toeters en bellen speelt, moeten de tegenstanders inzage kunnen hebben in het gebruikte systeem.

 

6.A Elk paar dient een volledig en duidelijk ingevulde systeemkaart te hebben, die aan tegenstanders wordt overhandigd.

 

6.B Wanneer een paar geen systeemkaart bezit, zal de wedstrijdleider het paar dringend verzoeken een systeemkaart te maken.

 

6.C Een bieding die niet in overeenstemming is met het gekozen standaardsysteem zal in geval van arbitrage behandeld worden volgens de spelregels en de richtlijnen van de NBB.

 

6.D Systemen en conventies die bij wedstrijden van de NBB verboden zijn, zijn ook verboden bij Dummy. Het betreft zogenaamde Bruine Sticker Conventies en Hoogst Ongebruikelijke Methoden.

 

Artikel 7 Biddingbox

7.A Het gebruik van de biddingbox is verplicht; ook het gebruik van de Alert- en de Stopkaart.

 

7.B Foutief gebruik van de biddingbox wordt door de arbiter behandeld volgens de spelregels en de richtlijnen van de NBB.

 

Artikel 8 Onregelmatigheden

Uitgangspunt is, dat onregelmatigheden ontstaan door vergissingen.

BC Dummy hanteert bij onregelmatigheden de spelregels van de NBB. Alleen een arbiter kan dat doen. Tegen een uitspraak van de arbiter kan beroep worden aangetekend bij het bestuur en in tweede instantie bij de protestcommissie van de NBB.

 

8.A Zodra een onregelmatigheid wordt geconstateerd dient de arbiter geroepen te worden door een speler die geen dummy is.

 

8.B Uitsluitend de arbiter stelt de toepasselijke maatregelen vast.

8.C Tegen de beslissing van de arbiter kan schriftelijk protest worden aangetekend via invulling en ondertekening van een daarvoor bij de weco verkrijgbaar protestformulier en dit bij de weco in te dienen.

 

8.D De weco legt het protest voor aan de door het bestuur benoemde voorzitter van de protestcommissie, die op zijn/haar beurt een ad hoc commissie van 3 deskundigen (incl. voorzitter) samenstelt. De protestcommissie doet zo snel mogelijk schriftelijk uitspraak.

 

8.E De uitspraak van de protestcommissie is bindend voor de weco.

 

8.F Tegen de uitspraak van de protestcommissie van Dummy kan door de betrokken paren beroep worden aangetekend bij de protestcommissie van de NBB. De eventuele kosten hiervan worden door de protesterende partij gedragen. De weco is behulpzaam bij het indienen van een dergelijk beroep.

 

Groepsindeling bij parencompetitie

 

Artikel 9 Definitie Paar - Driemanschap - Invaller

Een drietal spelers kan als driemanschap deel nemen aan een parencompetitie, waarbij dezelfde regels voor een driemanschap gelden als voor een paar.

 

9.A Een Paar bestaat uit twee clubleden, die zich vóór de start van een competitieronde aanmelden om gezamenlijk deel te nemen aan de competitieronde.

 

9.B Een Driemanschap bestaat uit drie clubleden, die zich vóór de start van een competitieronde aanmelden om gezamenlijk deel te nemen aan de competitieronde.

 

9.C Een Invaller is een speler - al of niet clublid - die tijdens een zitting meespeelt in plaats van een van de leden van een paar of driemanschap en zelf niet tot dat paar of driemanschap behoort.

 

Artikel 10 Groepsgrootte bij parencompetitie

De groepsgrootte wordt zodanig gekozen dat er een praktische indeling kan worden gemaakt en een prettige competitie kan worden gespeeld.

 

10.A De parencompetitie wordt in groepen gespeeld van ongeveer gelijke grootte. Ten behoeve van de homogeniteit van een groep, kan de weco er toe besluiten een bepaalde groep groter te maken dan de andere groepen.

 

10.B Een groep bestaat uit minimaal 8 paren.

 

10.C Wanneer een nieuwe groep gemaakt moet worden, zal deze nieuwe groep de laagste groep zijn. Wanneer een groep moet worden opgeheven zal de laagste groep worden opgeheven.

 

Artikel 11 Nieuwe paren

De weco schat de kracht van nieuwe paren in op basis van de resultaten van de ontbonden paren. Nieuwe leden moeten in principe een plaats in een hogere groep veroveren en worden daarom laag ingeschaald. Er moet echter voorkomen worden, dat het niveauverschil in een groep zo groot wordt dat dit het speelplezier bederft.

 

11.A Een nieuw paar, dat gevormd wordt uit clubleden die de voorafgaande competitieronde in enige groep hebben meegespeeld, wordt ingedeeld in de groep waarop zij met hun voorgaande partner recht hebben verworven. Wanneer beide partners op een andere groep recht hebben wordt als vuistregel gehanteerd: Indeling in de naast lagere groep van de partner met het hoogste recht.

 

11.B Een speler, die een paar vormt met een nieuw lid, wordt ingedeeld in de naast lagere groep.

 

11.C Paren, gevormd door nieuwe leden, worden ingedeeld in de laagste groep.

 

11.D De weco kan besluiten een nieuw paar anders in te delen, op grond van de te verwachten sterkte van het nieuwe paar.

 

Artikel 12 Promotie en degradatie in de parencompetitie

Gedurende het seizoen worden verschillende competitierondes georganiseerd, waarbij tussentijdse promotie en degradatie plaatsvindt. Als de grootte van een of meer groepen moet worden veranderd, dan wordt versterkte promotie en degradatie toegepast. Daarbij gaat promotie voor degradatie. Het doel blijft echter dat de niveauverschillen in een groep beperkt blijven.

 

12.A Aan het eind van een competitieronde promoveert en degradeert 25% van het aantal paren afgerond naar beneden. Als groepen ongelijke grootte hebben, bepaalt de grootste groep het aantal promoties/degradaties.

 

12.B Om voor promotie in aanmerking te komen moet een paar minstens de helft van het aantal zittingen in dezelfde samenstelling hebben gespeeld. Bij 5 speelavonden wordt hier 3 zittingen bedoeld.

 

12.C Bij gelijk eindigen van twee of meer paren is het onderlinge resultaat van de laatste, onderlinge en in de reguliere samenstelling gespeelde, zitting beslissend. Indien dit geen uitsluitsel geeft is het resultaat van de voorlaatste, onderling en in de reguliere samenstelling gespeelde, zitting beslissend. Enz.

 

12.D Paren die op een promotieplaats zijn geëindigd, zijn verplicht van deze promotie gebruik te maken.

 

12.E Indien een groep verkleind moet worden om een lagere groep aan te vullen gebeurt dit door extra degradatie vanuit de hogere groep; promoties vanuit de lagere groep worden altijd gehandhaafd.

 

12.F Wanneer een groep verkleind moet worden om een hogere groep aan te vullen, gebeurt dit door extra promoties.

 

12.G De weco kan van deze regels afwijken, op grond van een te groot niveauverschil dat binnen een groep zou kunnen ontstaan.

 

12.H De wijze van groepsindeling van een nieuwe competitie in een nieuw seizoen wijkt niet af van de wijze waarop in competitierondes de groepen worden ingedeeld.

 

Artikel 13 Clubkampioenschap

Het sterkste paar van de club wordt clubkampioen. Alleen clubleden kunnen clubkampioen worden.

 

13.A De berekening van het clubkampioenschap is als volgt. Het resultaat van alle gespeelde competitierondes van het speelseizoen wordt bij elkaar opgeteld en vervolgens gedeeld door het aantal competitierondes. Het paar dat zo het hoogste gemiddelde resultaat heeft behaald en tevens voldoet aan de volgende punten is clubkampioen:

 

1. Het paar heeft in alle competitierondes mimimaal de helft van de zittingen in de reguliere samenstelling gespeeld en minimaal driekwart van de zittingen van het hele seizoen  in de reguliere samenstelling gespeeld;

2. Beide spelers van het paar – zoals bedoeld onder 1 - zijn lid van BC Dummy;

3. Het paar heeft alle competitierondes in de A lijn gespeeld.

 

13.B  Bij gelijke stand is de laatste, onderling en in reguliere samenstelling gespeelde zitting beslissend. Indien dit geen uitsluitsel geeft is de voorlaatste, onderling en in de reguliere samenstelling gespeelde zitting beslissend enz.

 

Afwezigheid bij zittingen van de parencompetitie

 

Artikel 14 lnvallers en invallersscore

Het resultaat dat invallers behalen telt mee in de competitiestand van de leden die vervangen zijn. Wanneer het behaalde gemiddelde sterk afwijkt van het eigen gemiddelde, dan vindt er een correctie plaats.

 

14.A Paren dienen bij verhindering van een of beide partners zelf voor vervanging te zorgen.

 

14.B Invallers dienen bij voorkeur van hetzelfde niveau te zijn als de spelers die vervangen worden.

 

14.C Een speler die is ingeschreven in de parencompetitie, maar op een zitting niet meespeelt, kan niet invallen voor een andere speler in de parencompetitie.

 

14.D De zittingscore van een paar met invaller of een invallend paar telt mee in de competitieronde, maar wordt naar boven en naar beneden afgetopt op het eigen gemiddelde in de competitieronde + en – 5%, mits het paar minstens de helft van het aantal zittingen van de competitieronde in dezelfde samenstelling heeft gespeeld.

 

14.E Wanneer een paar meer dan de helft van het aantal zittingen van een competitieronde in verschillende samenstellingen heeft gespeeld, tellen alle behaalde zittingscores mee zonder aftopping naar boven of naar beneden.

 

14.F Het eigen gemiddelde in een competitieronde wordt bepaald door het gemiddelde te nemen van de zittingscores van die zittingen waarop het paar in een samenstelling heeft gespeeld, waarin het minimaal de helft van de zittingen van de competitierondes heeft gespeeld.

  

Artikel 15 Verzuim en verzuimscores

15.A Wanneer een paar verstek laat gaan en niet voor vervanging zorgt, dient dit uiterlijk 19.00 uur op de zittingsavond gemeld te worden op de afmeldtelefoon van Dummy of om 19.00 uur aan de zaal bij de wedstrijdleider.

 

15.B Wanneer een paar verzuimt en dit verzuim gemeld heeft zoals beschreven in lid A, zal een zittingsscore toegekend worden van het eigen gemiddelde van de competitieronde verminderd met 10%.

 

15.C Wanneer een paar het verzuim niet of niet tijdig heeft gemeld, zal een zittingsscore worden toegekend van het eigen gemiddelde van de competitieronde verminderd met 25%.

 

15.D Bij herhaling van dit niet gemelde verzuim zal het paar van de lopende en de volgende competitieronde worden uitgesloten.

 

15.E In geval van overmacht – aan te geven door het verzuimende paar en te beoordelen door de weco – wordt een zittingsscore toegekend van het eigen gemiddelde van de competitieronde verminderd met 5%.

 

15.F In geval van onenigheid over de overmachtssituatie kan het betreffende paar tegen de beslissing van de weco bij het bestuur beroep aantekenen. Het bestuur stelt een commissie van beroep samen die binnen een week een bindende uitspraak doet.

 

Artikel 16 Langdurige afwezigheid

16.A Een paar kan door langdurige afwezigheid zijn plaats in een groep eenmalig en slechts voor de duur van één competitieronde claimen. Een schriftelijk verzoek hiertoe dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de betreffende competitieronde bij de weco te zijn ingediend.

 

16.B Indien de weco besluit, dat hierdoor de grootte van een groep moet worden aangepast, zal dit gebeuren op de wijze die beschreven is in de paragraaf “Groepsindeling bij parencompetitie”.

 

Artikel 17 Combitafel

17.A Wanneer op een zitting in twee groepen een oneven aantal paren aanwezig is, waardoor twee stilzittafels zouden ontstaan, wordt aan een combitafel gespeeld. Daarbij speelt het paar van de hoogste groep noord-zuid.

 

17.B De score aan de combitafel telt mee in het zittingsresultaat en het competitieresultaat.

 

Artikel 18 Viertallencompetitie

18.A Samenstelling en indeling

1. De samenstelling van de viertallen wordt aan de leden overgelaten.

2. De indeling van de viertallen geschiedt door de WL in overleg met de WECO.

 

18.B Vervangende scores

1. Wanneer gedurende een avond van de viertallencompetitie met een invallend viertal of met een invallende partner wordt gespeeld wordt de behaalde score toegekend.

 

18.C Viertallenkampioenschap

1. Om in aanmerking te komen voor het viertallenkampioenschap dienen alle spelers van het opgegeven viertal minimaal 50% van de competitiewedstrijden te hebben gespeeld.